آسیب خیانت به همسر در روابط زناشویی

اعتماد و احترام شالوده تمام روابط انسانی و به‌ویژه ازدواج است. آیا همسرتان می‌تواند به طور مداوم و بدون شک و تردید روی حرف شما حساب کند؟ در روابط زناشویی، اگر هر دو طرف در اعمال و گفتار خود صداقت نداشته باشند، آن رابطة زناشویی نمی‌تواند سالم باشد یا دوام بیاورد.

در هر ازدواجی، برخی از شکست‌ها اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین اعتماد نه بر مبنای عدم شکست بلکه بر مبنای تلاش‌های واقعی هر دو شریک برای قبول مسئولیت و تلاش برای ترمیم آن شکست‌ها ساخته می‌شود. در روابط سالم، شکست‌ها وقتی با صداقت و عشق مدیریت شوند، درواقع می‌توانند منجر به اعتمادِ بیشتر شوند.

همة ما نارو خوردن در روابط زناشویی را تجربه می‌کنیم. اشکال مختلف نارو خوردن در روابط می‌تواند بسته به شخصی که به شما نارو زده، متفاوت باشد. نارو خوردن در روابط زناشویی می‌تواند به شکل خرید نابخردانه یا دروغ شنیدن از دوست باشد. آسیبی که در اینجا شرح داده می‌شود، نوعی آسیب است که از چیزی بسیار شدید مانند خیانت ناشی می‌شود.

آسیب فریب

من آسیب فریب را در ازدواج‌های بسیاری دیده‌ام. فریب، روابط را از مراقبت و توجه به مبارزه برای قدرت تبدیل می‌کند. اگر شالودة اعتماد شکسته شود، شریکِ موردظلم تقریبا فقط بر روی تلاش برای کنترل و به حداقل رساندن درد آن خیانت در روابط زناشویی تمرکز می‌کند. وقتی فریب می‌خوریم یا به ما خیانت می‌شود یا نارو می‌خوریم، چیزی عمیق در درون‌مان حس می‌کنیم. چیزی که باور به شریک زندگی‌مان و به خودمان را از بین می‌برد و باعث می‌شود همة چیزهایی که درمورد ازدواج‌مان باور داشتیم را زیر سوال ببریم.

افرادی که در روابط زناشویی مورد خیانت به همسر قرار می‌گیرند، اغلب تعجب می‌کنند که چطور ممکن است این‌قدر احمق یا ساده بوده باشند که به همسر خود اعتماد کردند. شرم از مورد سوء استفاده قرار گرفتن، زخم را عمیق‌تر می‌کند. اغلب اوقات شریکی که آسیب دیده معتقد است که اگر باهوش‌تر، هوشیارتر یا کمتر آسیب‌پذیر بود، می‌توانست از خیانت در ازدواجش جلوگیری کند.

آسیب‌هایی که به شرکایی که خیانت در روابط زناشویی را تجربه می‌کنند، وارد می‌شود معمولا یکسان است؛ درواقع چه تصمیم داشته باشند به رابطه پایان دهند چه نه، صدمات ناشی از خیانت معمولا یکسان است. همسری که مورد خیانت قرار گرفته، شروع می‌کند به خاموش کردن میل به رابطه. کسی که به او خیانت شده است احساس می‌کند که واقعا نمی‌توان به کسی اعتماد کرد و احمقانه است اگر دوباره تا این حد به کسی اعتماد کند.

همسری که درد خیانت در ازدواج را تجربه می‌کند، معمولا دیواری عاطفی دور خودش می‌کشد تا دیگر درد را احساس نکند. اینکه از هر رابطه‌ای انتظار بسیار کمی داشته باشد، برایش بسیار امن‌تر است.

همسرانی که به آنها خیانت شده، اغلب به کارآگاهان آماتور تبدیل می‌شوند.

یکی از تاثیرات خیانت در ازدواج این است که همسری که مورد خیانت قرار گرفته، در نظارت و زیر سوال بردن هرچیزی که به شریک زندگی‌اش مربوط می‌شود، هوشیار می‌شود. این افرادِ مورد خیانت قرارگرفته به انگیزه‌های شرکای خود بسیار مشکوک می‌شوند.

به طور معمولِ، در تمام روابطِ دیگرشان هم اغلب تعجب می‌کنند که شخصِ دیگر واقعا چه می‌خواهد. به هر تعاملی که در آن برای خوشحال کردن طرف مقابل، احساس فشار ‌کنند نیز بسیار حساس می‌شوند، به خصوص اگر احساس کنند این امر مستلزم فداکاری از طرف آنها است. این‌ افراد به جای اینکه به دنبال راه‌هایی برای غلبه بر خیانت در ازدواج باشند، نسبت به اطرافیان بدبین می‌شوند.

آسیب نهایی خیانت فیزیکی یا عاطفی در ازدواج این باور است که روابط معتبر، ناامن هستند و امید به صمیمیتِ واقعی را از بین می‌برند. این از دست دادنِ امید اغلب باعث می‌شود که همة روابط را از فاصله‌ای امن تجربه کنند. صمیمیت چیزی بسیار خطرناک را نشان می‌دهد. همسری که احساس می‌کند در رابطه به او خیانت شده است، شروع می‌کند به اینکه تمایلات خود برای شروع به ارتباط با دیگران را به اعماق درون خود ببرد و هل دهد. افرادی که با شریکِ مورد خیانت‌ قرارگرفته در ارتباط هستند، ممکن است این موضع دفاعی را تشخیص ندهند؛ زیرا ممکن است در ظاهر شبیه به خودش باشد. ممکن است راه ارتباط یکسان به نظر برسد، اما دل دیگر درگیر نیست.

احتمالا مضرترین جنبة خیانت جدی در روابط، نفرت از خود است که ممکن است به وجود آید. نفرت از خود از این باور ناشی می‌شود که می‌توانسته از خیانت جلوگیری کند. همچنین نتیجة این است که فرد مورد خیانت به این باور رسیده که نامطلوب و ناخواستنی است. این واقعیت که شریکی که به او اعتماد کرده‌اند این‌قدر راحت توانسته اعتماد در ازدواج را بی‌ارزش کند و از بین ببرد، گواه این امر است.

خبر خوب این است که این ازدواج خواه ادامه یابد خواه ادامه نیابد، همسری که مورد خیانت قرار گرفته می‌تواند بهبودی را تجربه کند و امید به صمیمیتِ واقعی را دوباره پیدا کند. مقابله با خیانت در ازدواج مستلزم سرمایه‌گذاری واقعی است، سرمایه‌گذاری از نوع زمان، تلاش و کمک. وقتی همسری به اعتماد شما خیانت می‌کند، نقطة شروع این است که از طریق بخشش، تحقیر کردنِ خود را رها کنید. پشت سر گذاشتن خیانت در یک رابطه مستلزم صبر و درک زیادی از سوی هر دو طرف است.

اسکرول