تست دو قطبی

 


لطفا جواب سئوالات را با دقت انتخاب  و در انتها برای دیدن نتیجه دکمه "دیدن نتیجه تست اختلال دوقطبی" در انتهای صفحه کلیک کنید.

 

آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺒﻮده اﯾﺪ و ...

1. 
... در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و اﻧﺮژي ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪاﯾﺪ و دﯾﮕﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽﺗﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ؟

2. 
... ﺑﻪﻗﺪري ﮐﺞﺧﻠﻖ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﺴﯽ داد زده اﯾﺪ ﯾﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ دﻋﻮا و ﺟﺮوﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟

3. 
... ﺑﯿﺶ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺧﻮد ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻮده اﯾﺪ؟

4. 
... ﺧﻮاﺑﺘﺎن از ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

5. 
... ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮّاف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺣﺮف زدﻧﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ؟

6. 
... اﻓﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي در ﺳﺮﺗﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺮده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﻓﮑﺮﺗﺎن را آرام ﮐﻨﯿﺪ؟

7. 
... ﺑﻪراﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺮكﻫﺎي اﻃﺮاف ﺗﻤﺮﮐﺰﺗﺎن ﺑﻪﻫﻢرﯾﺨﺘﻪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰي ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ؟

8. 
... اﻧﺮژي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﯾﺪ؟

9. 
... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﻮده اﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎري ﮐﺮده اﯾﺪ؟

10. 
... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ و ﺑﯿﺮون زﯾﺎد رﻓﺘﻪاﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺟﻬﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﯿﺪ؟

11. 
... ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﺧﻮد راﻏﺐﺗﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ؟

12. 
... ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻼً ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن و ﻫﻢ ازﻧﻈﺮ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ؟

13. 
... ﺑﻪﻗﺪري ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدﺗﺎن و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن را ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﺪ؟

14. 
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺆاﻻت ﻓﻮق ﺟﻮاب "ﺑﻠﻪ" داده اﯾﺪ، آﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ رخداده ﺑﺎﺷﺪ؟

15. 
ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ رﺧﺪاد ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در اﺛﺮ آن ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ، ﭘﯿﮕﺮد ﻗﻀﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﯾﺎ در اﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﺮوﺑﺤﺚ و ﮐﺖ ﮐﺎري ﮐﻨﯿﺪ؟

اسکرول