اختلال هذیانی چیست؟

1- تعریف اختلال هذیانی اختلال هذیانی (Delusional Disorder) اشاره به یک بیماری مرتبط با یک یا چند هذیان غیر غریب (nonbizarre) دارد. مانند باورهایی که ممکن است در زندگی واقعی رخ دهد  اما بعید به نظر می آید که برای بیمار رخ دهد. مانند  دیگران در چای بیمار سم ریختند، همه قصد فریب او را […]

اسکرول