اختلال وسواس فکری -عملی (OCD) چیست؟

افکار و رفتارهای ناخواسته و  تکراری  که حدود 2 درصد از جمعیت از آن رنج می برند. به طور معمول اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) در سال های نوجوانی خود را نشان می دهد ولی اغلب خیلی زودتر آغاز شده است. شرایط مزمن، ناشی از ترکیبی از عوامل زیست عصبی و زیست محیطی است که معمولاً […]

اسکرول