کابوس چیست (Nightmares)

1- تعریف کابوس در طول دیدن یک رویای وحشتناک حرکت چشم سریع است و ما در خواب متناقض یا (REM) قرار داریم که منجر به احساس قوی ترس، ناراحتی و یا اضطراب شدید می گردد. کابوس در بخش دوم از شب رخ می دهد و اغلب فرد به خاطر محتوای رویا با وحشت از خواب […]

اختلال بی خوابی چیست (Insomnia Disorder)

همه ما تا حدی به تجربه نگاه دوختن به ساعت زنگ دار آشنا هستیم. بی خوابی ناتوانی ما را در به خواب رفتن یا در خواب ماندن، و یا زودتر از موعد از خواب بیدار شدن، و به عبارتی تجربه خواب ضعیف است. تعریف بی خوابی چیست؟ بی خوابی احساس خواب ناکافی و یا خوابی […]

اسکرول