سندرم حافظه کاذب چیست؟

این طور که تصور می شود، خاطرات انسان قابل تغییر نیستند. ولی شواهد نشان می دهند حافظه انسان بسیار پیچیده و دست خوش تغییرات اساسی می گردد. به طوری که می تواند چیزی که اتفاق نیافتاده است را ذخیره کرده و آن را یک رخداد واقعی بپندارد . چه مقدار از آنچه ما در حافظه […]

اسکرول