آیا تفاوتی بین افسردگی و غم وجود دارد؟

در سال هایی که من کار می کردم، افراد بسیاری را ملاقات کردم که از افسردگی رنج می بردند اما فکر می کردند که صرفاً غمگین هستند و در مقابل، بسیاری از افرادی که غمگین بودن، با نگرانی به من مراجعه می کردند و نگران اختلال افسردگی شان بودند. از آنجا که افسردگی را با […]

اسکرول