اختلال شخصیت نمایشی چیست؟

1- تعریف اختلال شخصیت نمایشی (Histrionic Personality Disorder) کلمه شخصیت توصیف عمیق و ذاتی الگوی رفتار و شیوه زندگی هر فرد است، که نشان دهنده تفکر او نسبت به خود و جهان پیرامونش می باشد. صفات شخصیتی ویژگی آشکار شخصیت را نشان می دهند که لزوماً دارای مشکلات و آسیب های شناختی نیست، اگر چه […]

اسکرول