مراحل روانی و عاطفی در جدایی سالم چیست؟

طلاق در اصطلاح به  پایان رابطه زناشویی گفته می شود. در حقیقت همان گونه که پیوند بین افراد طبق قراردادهای رسمی و اجتماعی صورت می گیرد، وقتی طرفین نتوانند به دلایل گوناگونی مانند شخصیتی، محیطی ، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر زندگی کنند، به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم طلاق می گیرند. البته […]

اسکرول