کابوس چیست (Nightmares)

1- تعریف کابوس در طول دیدن یک رویای وحشتناک حرکت چشم سریع است و ما در خواب متناقض یا (REM) قرار داریم که منجر به احساس قوی ترس، ناراحتی و یا اضطراب شدید می گردد. کابوس در بخش دوم از شب رخ می دهد و اغلب فرد به خاطر محتوای رویا با وحشت از خواب […]

اسکرول