خوابگردی چیست؟ (Sleepwalking)

1- تعریف خوابگردی خوابگردی یک اختلال خواب است. فرد در حالی که  خواب است، راه می رود یا به فعالیت های دیگر می پردازد. این اختلال به راه رفتن در خواب هم معروف است. خواب دارای چرخه طبیعی است که شامل دو خواب  متعارف (NREM) و متناقض (REM) می باشد. خواب متعارف (NREM)  دارای چهار […]

اسکرول